1%   TWOJEGO   PODATKU   DLA   NAS          KRS 0000027919
 

O nas:

 Historia
 Cele i zadania
 Statut
 Zarząd
 Sponsorzy
 Kontakt

Placówki:

 Hostel
 WTZ Pomost
 WTZ Przyjaciele
 OWI
 ŚDS
 Centrum Dzwoni

Inne:

 Aktualności
 Wolontariat
 Druki i pliki
 Linki
 Księga gości

         

 

"Mamy Naszą Konwencję" czyli nic o  nas bez nas

13 grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło jednogłośnie konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Zapisano w niej szczegółowo prawa osób niepełnosprawnych w takich dziedzinach jak: prawa obywatelskie, dostępność, włączenie społeczne, edukacja, zdrowie, zatrudnienie i zabezpieczenie społeczne.

W dokumencie zwrócono także uwagę na potrzebę zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych jako czynnik konieczny do poprawy ich sytuacji. „Zbyt często prawa osób niepełnosprawnych respektowane są tylko na papierze. W rzeczywistości natomiast osoby te spychane są na margines życia i nie mają szans na rozwój, który dla innych jest czymś oczywistym”. skomentował przyjęcie konwencji Mark Malloch Brown, zastępca sekretarza generalnego ONZ. W przypadku wyczerpania drogi prawnej w kraju ojczystym, grupy i osoby indywidualne mogą dochodzić swoich praw przed Komitetem ds. Praw Osób Niepełnosprawnych – umożliwia im to protokół dodatkowy do konwencji. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest najszybciej przyjętą konwencją z zakresu praw człowieka w historii ONZ. Jest jednocześnie pierwszą taką konwencją przyjętą w XXI w.

Aby jednak weszła ona w życie, musi zostać ratyfikowana przez przynajmniej 20 państw. Kraje, które się na to zdecydują, będą musiały wprowadzić do swojego prawodawstwa zapisy zapewniające równe i sprawiedliwe traktowanie osób niepełnosprawnych. Dla Unii Europejskiej , występującej jako jeden podmiot prawny, Konwencja będzie pierwszym dokumentem dotyczącym praw człowieka.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych prowadziło w 2008 roku „Kampanię na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia poprzez przygotowanie polskiego prawodawstwa do ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych” (projekt realizowany we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego) oraz konsultacje środowiskowe w tej sprawie. Zebrano – w formie publikacji pt. „Polska droga do Konwencji  o prawach osób niepełnosprawnych ONZ” – ekspertyzy dotyczące różnych dziedzin polskiego prawa, zawierające przepisy prawne o charakterze dyskryminującym osoby niepełnosprawne, niezgodne z Konwencją. (Publikacja dostępna na stronie www.pfon.org.)

Przeprowadzone konsultacje wykazały natomiast, że nadal w Polsce istnieje ogromna grupa osób niepełnosprawnych i organizacji, które starają się aktywnie działać na rzecz integracji, nie znając treści tego dokumentu i jego znaczenia dla środowiska, społeczeństwa i państwa oraz każdej indywidualnej osoby niepełnosprawnej.

Zagrożenie nie ratyfikowania Konwencji przez Polskę jest duże. Na początku stycznia 2009  sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednomyślnie przyjęła dokument Rządu RP w którym sformułowano stanowisko o potrzebie m.in. precyzyjnego określenia skutków finansowych związanych z wprowadzeniem Konwencji, co wiąże się z „odpowiednim nakładem czasu”.

Ponadto, Rząd RP stoi na stanowisku nie podpisywania Protokołu Dodatkowego, dokumentu uchwalonego wraz z Konwencją, który umożliwia osobom niepełnosprawnym i ich organizacjom dochodzenie swoich praw przed organami międzynarodowymi.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych działa na rzecz zwiększania świadomości praw osób niepełnosprawnych i sposobów ich dochodzenia - poprzez znajomość Konwencji, a także promowania jej postanowień w środowiskach lokalnych, zwłaszcza wśród członków władz samorządowych oraz pracowników lokalnych instytucji i organizacji realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Mamy również nadzieję na stworzenie ruchu, który miałby siłę wpływania na ustawodawcę w celu ratyfikacji Konwencji.

W 2009 roku PFON realizuje projekt pt. „Mamy naszą Konwencję!”, polegający na przygotowaniu 75 osób niepełnosprawnych i ich wspierających z terenu całej Polski do roli Liderów Konwencji, a następnie doradzaniu i wspieraniu ich w organizacji w swoich powiatach/gminach spotkań, wystąpień, konferencji dotyczących Konwencji.

Celem projektu jest wzrost wiedzy, podniesienie świadomości oraz kształtowanie postaw osób niepełnosprawnych, a także lokalnych środowisk, w których żyją, poprzez kampanię informacyjną prowadzoną przez osoby niepełnosprawne i/lub organizacje je wspierające. Kampania poświęcona jest poznaniu i promowaniu treści Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 roku. Zadanie polega na kaskadowym  przekazywaniu informacji, szerszej wiedzy i materiałów, a także umożliwieniu dyskusji na temat Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz na jej promowaniu.

Realizatorzy projektu chcą dotrzeć do jak największej grupy osób zainteresowanych treścią konwencji, którym jednocześnie leży na uwadze dobro osób z niepełnosprawnością.

Zainteresowanym chcącym uzyskać więcej informacji o samym projekcie i jego realizatorach, podaje  stronach www.pfon.org  www.psou.ogr.pl, zapraszając jednocześnie do przeczytania tekstu całej konwencji oraz opracowania „Polska Droga do Konwencji”.

    

                                      Agnieszka Liberacka

                                      Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z

                                      Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu

                                      Poznański lider projektu „Mamy naszą Konwencje”

 

Copyright 2007 elis22@wp.pl

 

Darmowy hosting zapewnia PRV.pl: aspone, joyceniccum, jewelry, topoly, uks-zgoda
Dziel się multimediami na Patrz.pl