1%   TWOJEGO   PODATKU   DLA   NAS   JESTEŚMY   ORGANIZACJĄ   POŻYTKU   PUBLICZNEGO
 

Zarząd:

          

Obecny Zarząd Koła tworzy 9 osób. Członkowie Zarządu spotykają się

regularnie i do ich kompetencji należy m.in.:

 • kierowanie i zarządzanie wszystkimi placówkami,

 • reprezentowanie Koła na zewnątrz,

 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Głównego i

  Zgromadzenia Elektorów,

 • zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,

 • ustalanie rocznego budżetu oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej,

 • przyjmowanie członków, prowadzenie ewidencji członków oraz stwierdzanie utraty członkostwa,

 • udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,

 • podejmowanie innych zadań zmierzających do realizowania celów Stowarzyszenia.

            Skład Zarządu:

1.

Zdzisława Gorynia

Przewodnicząca

2.

Halina Cicha

V-ce Przewodnicząca

3.

Krystyna Deręgowska

Skarbnik

4.

Marek Szambelan

Sekretarz

5.

Małgorzata Brylińska

Członek

6.

Maria Seredyńska

Członek

7.

Zdzisława Szłapka-

Głogowska

Członek

8.

Bernadeta Pancer

Członek

9.

Cezary Paciorek

Członek

 

  Komisja Rewizyjna :
 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby. Do zadań Komisji należy kontrola działalności statutowej i finansowej Koła, w szczególności:

 • prawidłowości sporządzania preliminarzy budżetowych, bilansu i rachunku wyników pod względem rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • rachunkowości Koła pod względem udokumentowania operacji gospodarczych, terminowości zapisów w księgach rachunkowych w odniesieniu do wszystkich źródeł dochodów i kierunków wydatków,
 • wykonywania przez Zarząd Koła jego statutowych zadań, rzetelnego dokumentowania pracy,
 • pobierania, ewidencjonowania i wydatkowania składek członkowskich.

 


          Skład Komisji Rewizyjnej:

1.

Zdzisław Kaczmarek Przewodniczący

2.

Hanna Skręta  Sekretarz

3.

Jolanta Hojan Członek

 

Copyright 2007 elis22@wp.pl